From June 25, 30 trolleybuses run on the route "Rzeszowska - University"

From June 25, 30 trolleybuses run on the route "Rzeszowska - University"

From June 25, the route of 30 trolleybuses has been extended.
Route 30 Trolleybus: University - St. Jura Cathedral - Bandera - Pl. Lipnev - Smal-Poketsky - Copystinsky - Antonovich - Kulparks - Sknicks - Sknicks - South - Kulchetskaya - Lubinskaya-Vyhovsky - Railway Rail - Paton - Lorth - Ryashovskaya - Ryashovskaya - Lorthat - Paton - Railway - Lubinskaya-South - South - Skinnilovka - Sknicks - Bulkups - Antonovich - Zalivnik - Bandera - St. Jura Cathedral - Ustyianovich - University.
Date added: 2020-06-24 10:22:16
Number of views: 69
Author: Melnyk Olga